Certyfikat TOIEC w Poznaniu

Opublikowany
Komentarze ?adne

Uczciwie nale?a?oby napisa? nieco wi?cej na temat Toeic, bo tak skrótowo zwie si? niezwykle popularny certyfikat j?zyka angielskiego, uznawany na ca?ym ?wiecie, ni? to tylko podaje strona, czyli same suche fakty. A strona Biura t?umacze? Meritum jest pod linkiem: “Biuro t?umacze? Meritum”

Certyfikat TOEIC, o czym nie pisa??


Na pewno w przypadku tego egzaminu, nie trzeba ju? podawa? informacji o tym, ?e egzamin jest honorowany na ca?ym ?wiecie, wiele firm i uczelni u?ywa tego certyfikatu jako narz?dzia oceny poziomu j?zyka angielskiego, oraz tego ?e egzamin okre?la trzy podstawowe umiej?tno?ci: czytanie, s?uchanie i pisanie. ?e wraz z TOEFL czy niemieckim WidaF nale?y do egzaminów organizacji ETS.

Szukamy o?rodka egzaminacyjnego w Poznaniu


Je?li tak, to warto zapozna? si? ze stron? O?rodka egzaminacyjnego Meritum przy G?ogowskiej 104: Link do o?rodka egzaminacyjnego TOIEC Pozna? Tam du?o opisano sam egzamin, kryteria, przydatno?? certyfikatu i odpowiedziano tak?e na podstawowe pytania dotycz?ce zdawania (na przyk?ad zdawalno?ci).

Co o egzaminie TOEIC napisa?, bo mogliby?cie o to zapyta??


Przykuwaj?ce uwag? jest to , ?e TOEIC jest nieomal stuprocentowo gwarantuj?cym zdanie testem j?zykowym!
W porównaniu do FCE jest to zasadnicza ró?nica. Je?li op?acamy nasz udzia? w egzaminie na mi?dzynarodowy certyfikat j?zykowy, to warto rozwa?y? tak? alternatyw?.
Mo?e si? kto? obruszy? na porównanie renomowanego egzaminu Cambridge do egzaminu omawianego. Czy aby s?usznie? Co jest naszym celem, z jak? my?l? przest?pujemy do egzaminu na certyfikat j?zykowy? Warto wiedzie?. Inny wpis o toeic w Poznaniu znalaz?em tutaj: Certyfikat TOEIC w Biurze Meritum

Je?li naszym celem jest umiej?tno?? j?zykowa, sprawdzona i potwierdzona uznawanym certyfikatem, na polu s?uchania, pisania i czytania w j?zyku angielskim, to do osi?gni?cia tego celu wybór egzaminu ETS mo?e by? wi?kszym motywatorem. Bo wizja zdania egzaminu jest realniejsza, wyrazistsza. Bo szybciej pójdziemy dalej – do pracy aspiruj?c na konkretne stanowisko, na uczelni? – maj?c zaliczony lektorat j?zyka angielskiego. Warto to rozwa?y?.

Autor
Kategorie ,

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →