T?umaczenie w biurze artyku?u

Opublikowany
Komentarze ?adne

Pokolenie X, tak bowiem okre?la si? generacj? Polaków – nie tylko bo okre?lenie jest europejskie, przet?umaczone na j?zyk polski – jak jest postrzegane, gdy mówimy o pracy w biurze t?umacze??
Mamy sporo m?odych osób, pragn?cych w ramach praktyk studenckich na Filologii Angielskiej, b?d? chc?cych nabra? wprawy i pozna? metody pracy biura translatorskiego.

Spore kontrowersje, jak twierdzi filolog prowadz?cy Biuro t?umacze? z Poznania , wzbudza?y nie które osoby – nie tylko dotyczy to bran?y j?zykowej (szkó? j?zykowych, zespo?ów nauczycielskich j?zyków obcych czyli tak zwanych kolegium j?zyków obcych)
roszczeniowe gdzie ?mia?e zachowania i niezale?no?? w wyra?aniu pogl?dów. nie sz?y w parze z poziomem wiedzy translacyjnej.

Czy proz wystarczy do t?umaczenia artyku?u?


Portal proz by? przez lata wyroczni?, do czasu gdy pojawi?y si? inne narz?dzia translatorskie.

Jednak dla m?odego sta?ysty w biurze t?umaczy mo?e nie wystarczy?, bo wyniki z forum bran?owego s? naprawd? ró?ne. Kiedy? uchodzi?o ono za wyroczni? w kwestiach zwi?zanych z technologiami – w t?umaczeniach technicznych – jednak poziom odpowiedzi jest “od Sasa do lasa”. Tak ?e m?ody filologu, u?yj my?lenia!

Translacja to czy t?umaczenie w biurze

Powrót z zagranicy i przywieziony stamt?d tekst o ówczesnych zwyczajach móg? wywo?a? spore poruszenie. Tak si? jednak nie sta?o. T?umaczenia przysi?g?e tekstów artyku?ów spowodowa?y normaln? reakcj? i nie sta?o si? nic, co mog?oby odbiega? od oczekiwa?. Spodziewano si? mocniejszego przekazu. Z czasem nast?pi?o przyzwyczajenie. Jednak dosz?o do uchwycenia tylko tego, co najwa?niejsze.
Po przet?umaczeniu w biurze t?umacze? w Poznaniu na j?zyk polski
Kiedy ju? przed naszymi oczami po?o?ono wersj? w j?zyku polskim, u?wiadomili?my sobie zwyk?? interpretacj? tekstu przywiezionego z W?och.
Zdali?my sobie spraw? z coraz to wi?kszej akceptacji odr?bnych opinii i wniosków. Jednak pokoleniowe ró?nice mog? by? zawsze cz??ci?, która w pewien nie?wiadomy sposób spaja rozbie?ne przekonania. „X” to jednak tylko okre?lenie, wi?c nie trzeba doszukiwa? si? w tym drugiego dna.
Gdy chodzi o biuro t?umacze? w Poznaniu to warto przeczyta? artyku? z odno?nika.

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →