Google translator a poziom t?umaczenia

Opublikowany
Komentarze ?adne

Od kilku lat zauwa?y? mo?na ofensyw? spó?ki Google na polu t?umacze?, angielski poszed? na pierwszy rzut, jako j?zyk natywny kraju pochodzenia firmy, co wydaje si? naturalne.

Zacz?to od t?umaczenia angielskiego


Firma na polu translacji poczyni?a spory post?p, du?ym nak?adem ?rodków i pracy programistów , anga?uj?c (inaczej mówi?c, wci?gaj?c) u?ytkowników – t?umaczy w tworzenie swojego narz?dzia translacyjnego. Z jednej strony korzystasz – na razie – za darmo z ca?kiem sprawnego narz?dzia CAT, a z drugiej strony, jak mawia? Tewje Mleczarz, mo?esz wys?a? swoje poprawki i wersj? t?umaczenia do Google – celem poprawienia narz?dzia. Innymi s?owy, jeste? darmowym pracownikiem-konsultantem firmy G i jeszcze si? cieszysz z tego.
Sporo dokumentów, które trafiaj? do t?umacza angielskiego w Poznaniu, zdaje si? pochodzi? z edycji w?a?nie Google Translatorem. Co mo?na generalnie o nich powiedzie?? Wracaj?c na pocz?tek: G-translator jako pierwszym zaj?? si? przek?adem angielskiego, wi?c z t?umaczeniem na j?zyk angielski jest znacznie lepiej, ni?, na przyk?ad, na j?zyk polski. Ale nie zawsze. Kto nie zna j?zyka zupe?nie, ca?kowicie polegnie. Normalnie , znaj?c j?zyk, wiemy z kontekstu, które s?owa, zwroty i sformu?owania s? dobrze u?yte.

T?umacz korzysta z w?asnej wiedzy a potem z automatu


Nie umiej?c j?zyka pope?niamy b??d zawierzaj?c w 100% automatowi, bo wyjdzie z tego sieczka. ?eby nie by? go?os?ownym: mieli?my od klienta takie sformu?owanie „and particular at the expiry of the fixed gear assembly” – nieco zmieni?em kontekst, aby tre?? t?umaczenia pozosta?a zatajona, jednak u?yty zwrot ze s?owem „expiry” zaintrygowa? nas powoduj?c gwa?towne szukanie go w sieci i s?ownikach. Jednak – bezskuteczne.
t?umaczenia automatyczne z googlem
Co ma wa?no??, termin wa?no?ci do sprz?tu w tym kontek?cie? Dopiero, gdy wyobrazi?em sobie osob? pisz?c? „przez googla”, to zastanowi?a mnie nieodparta my?l, ?e mog?a ona pomyli? znaczenia! I tak mamy:
- na ko?cu, pod koniec – terminu wa?no?ci „expiry”
- na ko?cu – ko?cówka sprz?tu „ending” albo „end” albo „termination /terminal”. Wida? spor? ró?nic?, prawda?
Czy internetowy translator poprawia jako?? t?umacze??
Takie sytuacje powoduj?, ?e ogólna ocena wp?ywu narz?dzi t?umaczeniowych wielkiego G na ca?o?ciowy poziom merytoryczny („t?umaczy? ka?dy mo?e”) jest raczej na minus. Na pewno wi?ksza dost?pno?? „takiego czego?” a’la klasyczny CAT za który kiedy? p?aci?o si? krocie, poci?ga za sob? poszerzenie si? kr?gu osób t?umacz?cych (albo raczej „przerzucaczy” j?zykowych?) oraz zwi?kszenie tempa. Ale kosztem jako?ci?

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →