Uzgadnianie t?umaczenia przysi?g?ego z klientem?

Opublikowany
Komentarze ?adne


Niemoralna translacyjna propozycja. To, co dotyczy t?umaczenia technicznego, gdzie uzgadnianie s?ownictwa jest na porz?dku dziennym, pojawi?o si? w postaci pro?by z pozna?skiego zespo?u t?umaczy, aby tre?? t?umaczenia przysi?g?ego ustali? przed wys?aniem ze zleceniodawc?! Przyzna? trzeba, ?e gdyby pro?ba o zredagowanie t?umaczenia przysi?g?ego pochodzi?a od klienta tak zwanego z ulicy, to mo?na by nad ni? pokiwa? g?ow? ze zrozumieniem braku wiedzy, lecz gdy pracowniczka biura pisze o ustalaniu tre?ci przek?adu uwierzytelnionego?

T?umacz przysi?g?y uzgadnia tekst, prawnik uzgadnia akt notarialny


Wyobra?my sobie sytuacj?, ?e prawnik przychodzi do notariusza i to, co notariusz pisze w Akcie notarialnym – albo w po?wiadczeniu podpisu – ka?e uzgadnia? ze zleceniodawc? – osob? trzeci?. A status prawny Aktu notarialnego jest zbli?ony do t?umaczenia uwierzytelnionego – za obydwa r?czy si? swoim wykszta?ceniem, przyznanymi przez Ministra Sprawiedliwo?ci uprawnieniami, statusem spo?ecznym i zawodowym. Czasem nawet swoj? niekaralno?ci? lub wolno?ci?, o czym ?wiadczy sprawa Symultanki. T?umacz przysi?g?y tak samo prowadzi Repertorium, jak robi to notariusz!
t?umacz przysi?g?y czy mo?e uzgadnia? tre??
Jak wyt?umaczy? tak? pomy?k? pracownicy biura j?zykowego z Poznania? A mo?e takie „niemoralne propozycje” sk?ada te? innym biurom i t?umaczom? Nie raz mamy naciski z firm, alby zrobi? dany tekst umowy tak a nie inaczej, bo tak jest t?umaczone od lat, a tu okazuje si? ?e od lat by?o t?umaczone ?le – albo to nie ten tekst. Rol? t?umacza przysi?g?ego jest tak?e dba?o?? o wiarygodne i rzetelne przek?adanie mi?dzy j?zykami. Inaczej nie mo?e by? mowy – tutaj argument finansowy mo?e zahacza? o pos?dzenie o korupcj?, je?li wp?ywa?by na tre?? przek?adanego dokumentu.

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →