Jak szuka? t?umacza angielskiego w Poznaniu

Opublikowany
Komentarze ?adne

Spotka?em filologów pos?uguj?cych si? tytu?em zawodowym „t?umacz uwierzytelniony” – pomimo ?e przek?ady bywaj? uwierzytelnione, to taki tytu? nie jest równoznaczny z t?umaczem przysi?g?ym! Czy zawsze wiadomo, ?e dany dokument wymaga (albo organ pa?stwowy, urz?d, docelowa instytucja czy odbiorca przek?adu) uwierzytelnienia przek?adu. Teraz, do wyników poszukiwania t?umacza do??czaj? liczne reklamy googla, czyli biuro t?umaczeniowe b?d? osoba prywatna zap?aci?a, aby jego nazwisko i adres pojawi?o si? pierwsze, gdy potrzebny jest t?umacz przysi?g?y angielski Pozna?. Natura ludzka jest taka, ?e cz?sto g?sto pomija si? wyniki reklamowe. I s?usznie, bo intuicja podpowiada, ?e s? to wyniki nienaturalne, bo promocyjne. Nie wierzymy przekazowi reklamowemu, w ogóle j?zykowi reklamy. I tak, gdy na pocz?tku wyszukiwarka G podpowiada?a 3 wyniki reklamowe, obecnie na pierwszej stronie „poszukiwa? t?umacza” a? roi si? od sponsoringu. Ostatnio doliczy?em si? siedmiu czy o?miu linijek z nazwami t?umaczy przysi?g?ych angielskiego w Poznaniu.

Opinie o t?umaczu angielskiego z Poznania

My?l?, ?e podobnie mo?e by? z ocenami poszczególnych t?umaczy angielskiego, które pojawiaj? si? w postaci gwiazdek. Przyjmuje si?, ?e pierwsze opinie (pisemne czy ustne) pisz? pracownicy biur t?umacze?, sami zainteresowani albo rodzina i znajomi królika, ?e przywo?amy kanon literatury brytyjskiej. Ka?da niezale?na opinia o t?umaczu (uwierzytelnionym?) angielskim w Poznaniu – na wag? z?ota.

Jak wy?uska? prawdziwe opinie spo?ród marketingowych wpisów

Tylko jak odró?ni? prawdziwe opinie o t?umaczu, wpisane przez zleceniodawc? t?umaczenia, mo?e powinien, napisa? co t?umaczy?, jaki dokument? Ale przecie? tre?? t?umacze? jest obj?ta klauzul? ochrony – tajemnica przek?adu. Nie da si? wykorzysta? mechanizmu opinii podobny jak w sklepie internetowym. W sensie: kupi?em ?elazko Tefaf, dodaj? opini?. ameryka?ska flaga, t?umacz angielskiego Tu nie napisze nikt, ?e zamówi? t?umaczenie angielsko-polskie, 8 stron, o tematyce biznesowej, a tre?ci? przek?adu by?a umowa handlowa mi?dzy firm? X a firm? Y. Bo to jest chronion? tre?ci?, stanowi?c? cz?sto know-how firmy.

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →