Pozna?skie ulice

Opublikowany
Komentarze ?adne

Niektóre ulice w Poznaniu maj? d?ug? histori?, prawie dorównuj?c? ich faktycznej d?ugo?ci. Nie trzeba nikomu t?umaczy?, jak wiele dla pozna?skiej kultury i gospodarki znacz?. We?my, ulica G?ogowska, jedna z tych „d?uga?nych” ulic pozna?skich, z jednej strony powi?zania biznesowe poprzez po?o?ony niemal naprzeciw Dworca teren Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, d?uga a? do Lubonia, w pobli?u skrzy?owania z Hetma?sk? stanowi ruchliwe centrum us?ug, takich jak banki czy t?umaczenia przysi?g?e. Na przeciwko apteki mie?ci si? Biuro t?umacze? w Poznaniu, Meritum, jedno z nielicznych biur t?umaczy na parterze. Nikomu nie t?umaczymy, dlaczego nazwa ulicy jest taka, jak widnieje na tabliczkach, G?ogów le?y na po?udnie, co potwierdza niemiecka nazwa historyczna: GlogauerStrasse, w latach 1900-1919 do odzyskania niepodleg?o?ci oraz w czasie okupacji.
t?umaczenia G?ogowska Hetma?ska
A ulica Hetma?ska, która w Poznaniu przebiega w kierunku równole?nikowym? W czasach przedwojennych spokojna pozna?ska ulica spacerowa, onegdaj pod nazw? Wa?y Hetma?skie, gdzie wille pojawi?y si? w latach dwudziestych. Niemcy zaznaczyli swoj? obecno?? zmieniaj?c nazw? na Richthofena i buduj?c cztery schrony – oni ju? tak maj?, musz? dr??y? i kopa? w g??b. Wracaj?c do G?ogowskiej, pomimo swojej sporej d?ugo?ci jest to przyjazna pozna?ska ulica, wszelako na takie miano zas?uguje stukrotnie, jako ?e nie zmienia swojej nazwy przebiegaj?c przez miasto, jak to ma wiele ulic pozna?skich.
Na przyk?ad: Arciszewskiego przechodzi w Przybyszewskiego, ta z kolei porzuca swe imi? przy D?browskiego na rzecz Stefana ?eromskiego, jakby tego by?o ma?o do zapami?tania – na pó?noc przeobra?a si? w Niestachowsk?, ta z kolei w Witosa – ju? czujemy si? jak w wierszu Brzechwy, prawda? – by za rondem przej?? p?ynnie w Obornick?. Ciekawe, co stoi za t? filologiczno – j?zykowo – historyczn? ró?norodno?ci? w Poznaniu? Czy Wincenty Witos pogniewa?by si? za odst?pienia dwóch Czy czterysta numerów na G?ogowskiej ,maj?cej 8 czy 10 kilometrów, nie jest argumentem za tym, aby nie m?czy? turystów i taksówkarzy permanentn? transformacj? nazwy jednej ulicy?

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →