S?ownik techniczny a t?umaczenia

Opublikowany
Komentarze ?adne

Zamiast has?a w jednym j?zyku prze?o?onego na has?o w docelowym j?zyku – do czego jeste?my przyzwyczajeni, takiego 1:1 – widnia? wpis : w oryginale, potem oznaczenie „masz.” czyli dziedzina t?umaczenia (maszyny, przemys? maszynowy ), a dalej zamiast przek?adu – obja?nienie (opisowe). Jaki to termin techniczny? „service factor”, nieraz oznaczany skrótem SF.
Jakie obja?nienia podawa? s?ownik techniczny angielsko-polski, a jak to mo?na wpisa? w t?umaczonym technicznym dokumencie?

S?ownik techniczny angielsko-polski podaje…


„Wspó?czynnik uwzgl?dniaj?cy warunki pracy i zu?ywanie si? cz??ci maszyny”. Okej, ale jak t?umacz ma wpisa? takiego „dziwol?ga” do przek?adu, bez nara?ania si? na zarzut naci?gania ilo?ci znaków? Na który to zarzut t?umacz jest wci?? nara?ony. To, ?e tekst polski w porównaniu do angielskiego orygina?u puchnie o 15-20% wie ka?dy t?umacz, a nawet ?wiadomy zleceniodawca, ale 72 znaki zamiast 14? Przy takich has?ach poszukiwania daj? efekt, pr?dzej czy pó?niej odnajdziemy w?a?ciwe polskie znaczenie angielskiego orygina?u. SF, service factor. Czyli po polsku: Wspó?czynnik przeci??alno?ci. Dopiero zapoznanie si? z dzia?aniem, funkcj?, zasad? obliczenia czy zastosowaniem danego cosia pozwala na przet?umaczenie w poprawny sposób.

Przyrost znaków w t?umaczeniu technicznym


Komicznie przyrasta tekst przy t?umaczeniu counter clock wise (dziewi?tna?cie znaków) na „przeciwnie do ruchu wskazówek zegara” (36 znaków, czyli 100% przyrostu tekstu). Albo: clockwise – sk?adaj?cy si? z dziewi?ciu liter kontra „zgodnie z ruchem wskazówek zegara”. O ludzie, tu mamy – a? nie chcia?o si? pisz?cemu liczy? skorzystawszy ze statystyki programu Word – 33 litery! Komicznie, bo nie ma innego w polszczy?nie synonimu dla tego wyra?enia. W prawo? Tak ale, mo?e w prawo gór?? Albo do?em?
Wystarczy zajrze? do s?ownika
Nie tylko by zrozumie? ?piew s?owika, parafrazuj?c poet?. Bez leksykonu nie da rady.

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →