Angielskoj?zyczne ksi??ki o programowaniu a Strawi?ski Igor

Opublikowany
Komentarze ?adne

Angielskoj?zyczne ksi??ki o programowaniu mog? dostarczy? wielu wra?e? nie tylko j?zykowych czy technicznych. Czytamy min:
The composer Igor Stravinsky is reported to have said, “Good composers borrow; great composers steal.”
A dalej angielski autor pisze:
He apparently stole the quote from T.S. Eliot, who wrote, “Immature poets imitate; mature poets steal.”

T. S. Eliot: Niedojrzali poeci imituj? – innych – a dojrzali poeci kradn?..


Powy?sze zdanie pochodzi z angielskoj?zycznej ksi??ki nauczaj?cej zasad programowania w popularnym i modnym Frameworku (jak po polsku nazwa? „szkielet” oprogramowania? ). zaskakuj?co dla osób nie tylko znaj?cych angielski ale programuj?cych, autor wykazuje szeroko?? horyzontów zainteresowa? si?gaj?cych s?uchania muzyki powa?nej. Pisz?cy jednak wyszed? od angielski poety Tomasa S Eliota, p?ynnie nawi?zawszy do Strawi?skiego, da? wyraz sporej erudycji nie na co dzie? okazywanej przez informatyków.

Od muzyki do poezji angielskiej


Co ciekawe, osoba o umy?le techniczym wydaje si? byc oboj?tna na humanistyczne przes?anie angielskiego poety. Warto wi?c przytoczy? dalszy ci?g my?li autora:
Good ideas come from many places, and other JavaScript libraries are chock-full of
good code and ideas. If there is code in another open source library that you can use
or that you can translate to work with jQuery, you’re free to do that—if you respect
the other author’s copyright and license

Autor
Kategorie ,

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →