Opublikowany
Komentarze ?adne

Podczas meczu Euro 2016 rozgrywanego we Francji pomi?dzy Polsk? a Szwajcari?, s?dzia by? Anglikiem. Córka podczas rodzinnego kibicowania zapyta?a mnie, po jakiemu si? porozumiewaj?. Mówi? ?e po angielsku – t?umacz angielskiego im nie potrzebny.
A co b?dzie gdy kto? nie zna angielskiego? Troch? mnie zaskoczy?o to pytanie, bo, operuj?c na co dzie? takim czy innym poziomem angielskiego, nie zastanawiamy si? nawet nad sytuacj? osób nie nauczonych j?zyka obcego – dodajmy, ?e podstawowego j?zyka obcego, który zna pó? ?wiata.

Dlaczego angielskiego u?ywa dzi? pó? globu?


(dzi?ki zaborczo?ci i agresywno?ci dawnych Anglików, a raczej „dzi?ki” ich prawu dziedziczenia maj?tku przez pierworodnego w CA?O?CI; m?odsze rodze?stwo urodzone w Albionie musia?o szuka? pieni?dzy (w miejsce spadku, dobrodziejstwa inwentarza po angielskich rodzicielach) ,wi?c zdobywa?o je peregrynuj?c po ?wiecie ) Zapobieganie rozdrobnieniu maj?tków rodowych nie jest zjawiskiem typowo angielskim, bo i w innych pa?stwach Europy istnia?y Ordynacje – Fiedeikomisy familijne. W my?l których to najstarszy rodem dziedziczy? maj?tek, m?odsi potomkowie mogli liczy? albo na :
  • wykszta?cenie – otrzymywali synowie
  • posag – otrzymywa?y córki

Dodajmy tendencje angielskiego narodu do panowania na morzach tudzie? podró?y zamorskich, a otrzymamy awanturnicze nieraz przedsi?wzi?cia angielskie, maj?ce na celu szukanie „skarbów” poza granicami Wysp Brytyjskich.
Tak czy inaczej – od Hindusa do Australijczyka, ludy ca?e mówi? po angielsku. Hindusi Anglikom zawdzi?czaj? naprawd? sporo. Wyobra?my sobie wspó?czesne Indie nie podbite przez Koron? Brytyjsk?.
Od Grenlandczyka po Patagoni? ka?dy co? duka Aj no? inglish, aj spik ebyt…not tu macz. (nie myli? z t?umaczem, angielskiego).

Angielski jest j?zykiem tak?e pi?karskim

Wracaj?c do Euro 2016 w?a?nie zako?czonego: w czasie trwania rozgrywek pi?karskich okazji do rozmowy w j?zyku obcym by?o co nie miara. Angielski s?dzia p angielsku rozmawia z Polakami czy Szwajcarami, ale jak radzi sobie Niemiecki arbiter w spotkaniu Polaków z Portugalczykami? Na szcz??cie zasady gry w futbol (znów angielskie, ustalone na Wyspach!) s? na tyle proste i jasne ?e na migi te? da si? prowadzi? mecz.

Autor
Kategorie

Komentarze

Komentowanie zako?czone dla tego artyku?u.

← Starsze Nowsze →