T?umaczenia

Tutaj postara?em si? zebra? co ciekawsze materia?y zwi?zane z nauk? j?zyków obcych, a przede wszystkim z t?umaczeniami we wszystkich tego s?owa znaczeniach i odcieniach

Opracowania w?asne i cudze, zebrane w jednym miejscu, a co najwa?niejsze, jestem osobi?cie zainteresowany t?umaczeniami, zw?aszcza technicznymi (w Poznaniu) i stale tre?ci s? od?wie?ane
 • Tak ,dzisiaj przypada wspomnienie ?wi?tego Hieronima (tak zwane Hieronimki) który z racji przet?umaczenia ca?ej Biblii z j?zyków oryginalnych na j?zyk ?aci?ski – a nie mia? narz?dzi wspomagaj?cych CAT ani forów t?umaczeniowych jak Proz.com czy linguee ! – jest patronem wszystkich t?umaczy pisemnych i ustnych.

  Opublikowany , Autor

 • Google translator wp?ywa na poziom t?umacze?. Ta teza mo?e nie zaskakuje, bo powszechnie po??danym u?atwieniem w komunikacji s? automatyczne systemy t?umaczeniowe, lecz czy kierunek zmian w przek?adach j?zykowych jest zaskoczeniem? Futurystyczne wizje nowego lepszego ?wiata, gdzie automat za nas mówi – ciagle jeszcze odleg?e, lecz ju? nie tak bardzo. Samochód autonomiczny staje si? faktem, wi?c t?umaczenia nie s? bardzo odleg?ym tematem. Czy jako?? t?umacze? – po paru latach z translatorem – jest wy?sza? Czy ni?sza?

  Opublikowany , Autor

 • Uzgadnianie z klientem t?umaczenia przysi?g?ego? Czy w Poznaniu jest to mo?liwe? Nieraz nie dwa mamy sytuacj?, gdy s?ownictwo specjalistyczne uzgadniamy ze zleceniodawc?, którym jest np. firma specjalizuj?ca si? w danej tematyce. Jednak propozycja, jaka przysz?a z pozna?skiego biura t?umacze? do t?umacza przysi?g?ego – w Poznaniu tak?e – by?a za gatunku, który mo?na okre?li? nazw? znanego filmu o sponsoringu cudzej ?ony.

  Opublikowany , Autor

 • Wydawa?oby si? i? nic prostszego – potrzebuj? t?umacza angielskiego, a mieszkam w Poznaniu, wi?c wychodz? z domu, mijam ?azarz, czy Winogrady, i wchodz? do biura t?umacze?. Czy ka?de biuro t?umaczeniowe jest takie same? Obecnie, w dobie Googla piszemy t?umacz przysi?g?y angielski Pozna? i wyszukujemy wiedz?c, czy wymagane jest t?umaczenie przysi?g?e czy zwyk?e. No w?a?nie, Nie ka?dy t?umacz jest lingwist? legitymuj?cym si? piecz?ci? t?umacza przysi?g?ego.

  Opublikowany , Autor

 • Na temat pozna?skich ulic, ich nazw oraz historii s?ów kilka, dlaczego ulica w Poznaniu zmienia nazw? w trakcie jazdy? Po dwóch kilometrach mamy przejechane trzy ulice, cho? nie zmienili?my trasy ani na jot?.

  Opublikowany , Autor

← Starsze Nowsze →