O nas czyli blog j?zykowy Belprima.pl

Witaj na blogu j?zykowym belprima.pl!

Strona o nas, czyli o Belprima. ta pi?kna nasza witryna wymaga jednak ci?g?ego dbania o nowe i aktrakcyjne tre?ci, bo ubolewam gdy google j? olewa. Takich czasów doczekali?my, ?e G ocenia jaka strona jest warto?ciowa dla odbiorców, a nie odbiorcy oceniaj? czy google warto?ciowym serwisem jest. Przeciez strona jest dla odbiorcy, jej czytelnika.

Dlaczego t?umaczenia j?zykowe w Belprima?

Bo to prowadzi stron?? T?umacz angielskiego w Poznaniu Stron? prowadzi czyli zarazem pisze artyku?y osoba na codzie? zwi?zana z t?umaczeniami. St?d stanowczo twierdzimiy - tu nie ma ?ciemy. Poniewa? ambicj? autora jest prowadzenie bloga tylko o tematyce t?umaczenia j?zyków obcych, a autor samo zajmuje si? t?umaczeniami i biuro t?umacze? Pozna? nie jest pustym slowem dla?, g?ówna strona zach?ca do czytania artyku?ów, które w miar? aktualizowania tre?ci , dostarczaj? informacji na temat t?umacze?.

O czym piszemy na stronie Belprima?

Piszemy rzecz jasna o t?umaczeniach, ujmuj?c rzecz skrótowo i w?z?owato, jak to uj?? pewien ?eglarz. Tak szerzej, mo?na pisa? o wszystkim i o niczym, bo na styku j?zyków znajduj? si? pogranicza naszych kultur i naszego postrzegania ?wiata. Zauwa?my, jak ró?nie widzi ?wiat Anglik i Rosjanin. A ró?ni? si? tak?e wyra?nie j?zykiem - sposób wymowy, s?owotwórstwo, zwroty, porozumiewanie si? z otoczeniem. Tam, gdzie Rosjanin u?ywa formy "Wy" u Brytyjczyka nie ma zastanownia si? nad bezpo?rednim "you". Jednak, nie wolno rozpisywa? si? o niczym. Dlatego s?usznie wprowadzono kategori? tre?ci - stron czy wpisów typu blog

← Starsze Nowsze →